تجهیزات جانبی

امکاناتی که به صورت آپشنال به صندوق های فروشگاهی اضافه می شوند


جستجوی دقیق تر